Thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Thứ năm - 05/04/2018 21:03
Thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

 

THÔNG BÁO NHANH

Kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV

Nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra từ ngày 04/4 đến hết ngày 05/4/2018 tại Trung tâm hội nghị tỉnh (Thành phố Sơn La) đã thành công tốt đẹp. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thông báo kết quả Đại hội như sau:

I. ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI

Đại hội phấn khởi, vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

- Đ/c Hoàng Văn Chất – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Đ/c Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đ/c Đặng Ngọc Tùng, nguyên UVBCH TW Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND, UBND và UBMT TQ Việt Nam tỉnh.

- Các đ/c nguyên là Thường trực Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

- Các đ/c là Anh hùng lao động, các đ/c nguyên là lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh qua các thời kỳ;

- Các đ/c lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, Đảng ủy trực thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Các đ/c cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Các đ/c đại biểu đại diện Liên đoàn Lao động các tỉnh: Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái và các công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Các đ/c phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

- Tham dự Đại hội có 245/245 đại biểu chính thức, đạt 100%. Trong đó: Đại biểu bầu: 205; Đại biểu chỉ định: 07; Đại biểu đương nhiệm: 33.

Các đại biểu dự Đại hội là những đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của hơn 52.000 đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ NHẤT TRÍ THÔNG QUA

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2013 – 2018; Nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023;

2. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018;

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII;

4. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII;

5. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII

Trong 5 năm qua, mặc dù còn có những khó khăn, hạn chế cần khắc phục, song các cấp Công đoàn đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động, sự phối hợp của các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng đồng cấp, vượt qua khó khăn, tổ chức triển khai và thực hiện đạt kết quả cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra. Nội dung, hình thức hoạt động tiếp tục được đổi mới theo hướng gần cơ sở, sát đoàn viên và người lao động, lấy mục tiêu: “Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động” làm phương châm hoạt động để thu hút, tập hợp được đông đảo công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế vào tổ chức công đoàn; đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội; chăm lo kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ, tăng cường phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Sơn La ngày càng lớn mạnh, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; từng bước nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Ghi nhận những đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn tỉnh Sơn La trong nhiệm kỳ 2013 – 2018; Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng bức trướng mang dòng chữ: CÔNG ĐOÀN TỈNH TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH; CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG; VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TỈNH SƠN LA.

VI. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2018 – 2023

1.Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Sơn La có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có trình độ lý luận, học vấn, chuyên môn và nghề nghiệp ngày càng cao; giữ vững và phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, làm nòng cốt trong khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đẩy mạnh việc chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, đẩy mạnh việc thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIV.

- Khẩu hiệu hành động:“Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; góp phần sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn

- Phấn đấu đến năm 2023 thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện có từ 15 lao động trở lên làm việc ổn định.

- Phấn đấu hàng năm 90% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt. 90% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 70% trở lên công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước, nghiệp đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

- Phấn đấu 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đủ điều kiện thành lập được Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 80% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong nhiệm kỳ tổ chức ít nhất 1 lớp tập huấn về lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở.

- Hàng năm, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp.

Chỉ tiêu tổ chức công đoàn phối hợp thực hiện:

- Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị ban hành được Quy chế dân chủ cơ sở; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; xây dựng và ban hành được quy chế đối thoại, nội quy lao động.

- 95% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể, 83% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động, trong đó có ít nhất 35% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A.

- Hàng năm, phấn đấu từ 95% trở lên CNVCLĐ trong đơn vị có tổ chức công đoàn được cung cấp thông tin, được tuyên truyền phổ biến về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết công đoàn các cấp.

- Trong nhiệm kỳ, có 65% trở lên công nhân, lao động được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

- Hàng năm, giới thiệu được từ 1.200 đến 1.500 đoàn viên công đoàn ưu tú để các cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kết nạp được từ 100 trở lên là công nhân, lao động.

3. Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản

3.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động

3.2. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động lớn mạnh

3.3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

3.4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

3.5. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nữ CNVCLĐ trong tình hình mới.

3.6. Tăng cường quản lý tài chính, tài sản công đoàn tạo nguồn lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

3.7. Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của tổ chức công đoàn

3.8. Đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí, Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 08 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí; bầu Thường trực gồm 04 đồng chí, đồng chí Hoàng Ngân Hoàn – Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV và 03 đồng chí Phó Chủ tịch gồm: đồng chí Thái Thị Mai, đồng chí Lường Minh Xuấn, đồng chí Nguyễn Văn Khiển; Bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 06 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Thị Thường – Uỷ viên Ban Thường vụ làm Chủ nhiệm UBKT khóa XIV.

VI.MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Sáng ngày 05/5/2018, trước giờ khai mạc Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII và đại diện các đoàn đại biểu dự đại hội đã đến dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La.

2. 19h30’ngày 4/4/2018 tại công viên 26/10 thành phố Sơn La, lực lượng đoàn viên, CNVCLĐ thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước, quê hương trên đường đổi mới, thắng lợi, truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Chương trình nghệ thuật đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân đến xem và cổ vũ.

3. Trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm về nông lâm sản, vật liệu xây dựng, may mặc, thiết bị gia đình… là thành quả lao động sáng tạo của CNVCLĐ, gắn với tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo những nội dung sau:

1. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Chương trình hoạt động toàn khoá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triệt để mục tiêu, các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đề ra hàng năm và cả nhiệm kỳ, gắn với việc tập trung xây dựng kế hoạch, xác định giải pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 11.02.2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công đoàn và xây dựng đội ngũ công nhân, lao động Sơn La, giai đoạn 2017 – 2022. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng cấp trên phục vụ cấp dưới, tổ chức công đoàn phục vụ đoàn viên và người lao động; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề đòi hỏi của hoạt động công đoàn, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên và người lao động.

2. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả từng nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm theo Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, dự báo tình hình để đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn, từng bước thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn các cấp.

5. Bám sát sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, chuyên môn, các đoàn thể chính trị - xã hội đồng cấp và người sử dụng lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

6. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, trí tuệ tập thể của đoàn viên, CNVCLĐ trong mọi phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển của tổ chức công đoàn Sơn La (1963 - 2018), Đại hội XIV Công đoàn tỉnh kêu gọi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, từng bước vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Trên đây là thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La, đề nghị các cấp công đoàn tổ chức thông báo, tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ./.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Deo khau trang
Deo khau trang 2
Hướng dẫn dử dụng phần mềm quản lý đoàn viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây