Toàn văn Nghị Quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV

Thứ năm - 08/11/2018 15:38
Toàn văn Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thông qua tại Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV.
Toàn văn Nghị Quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV

Nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

     Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 4 năm 2018 tại thành phố Sơn La. Dự Đại hội có 245 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 52.600 đoàn viên CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

     Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Thuật - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

     1. Thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII tại Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

     2. Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” và ý chí quyết tâm cao, đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

     2.1. Mục tiêu tổng quát

     Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Sơn La có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có trình độ lý luận, học vấn, chuyên môn và nghề nghiệp ngày càng cao; giữ vững và phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, làm nòng cốt trong khối liên minh công- nông- trí thức dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đẩy mạnh việc chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, đẩy mạnh việc thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIV.

     Để đạt được mục tiêu đó, khẩu hiệu hành động của Công đoàn tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2018-2023 là: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; góp phần sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc”

     2.2. Chỉ tiêu chủ yếu

     * Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn

     - Phấn đấu đến năm 2023, thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện có từ 15 lao động trở lên làm việc ổn định.

     -  Phấn đấu hàng năm, 90% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt. 90% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 70% trở lên công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước, nghiệp đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

     - Phấn đấu 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đủ điều kiện thành lập được Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

     - 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 80% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong nhiệm kỳ tổ chức ít nhất 1 lớp tập huấn về lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở.

     - Hàng năm, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp.

     * Chỉ tiêu tổ chức công đoàn phối hợp thực hiện

     - Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị ban hành được Quy chế dân chủ cơ sở; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100%  doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; xây dựng và ban hành được quy chế đối thoại, nội quy lao động.

     -95% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể, 83% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động, trong đó có ít nhất 35% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A.

     - Hàng năm, phấn đấu từ 95% trở lên CNVCLĐ trong đơn vị có tổ chức công đoàn được cung cấp thông tin, được tuyên truyền phổ biến về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết công đoàn các cấp.

     - Trong nhiệm kỳ, có 65% trở lên CNVCLĐ trong đơn vị có tổ chức công đoàn được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. 

     - Hàng năm, giới thiệu được từ 1.200 đến 1.500 đoàn viên công đoàn ưu tú để các cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kết nạp được từ 100 công nhân, lao động trở lên.

     3. Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV gồm 39 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

     Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí, bầu đồng chí Hoàng Ngân Hoàn- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV và bầu 03 đồng chí: đồng chí Thái Thị Mai, đồng chí Lường Minh Xuấn, đồng chí Nguyễn Văn Khiển giữ chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; bầu Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 06 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Thị Thường - Ủy viên Ban Thường vụ làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV.

     4. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XIV tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh văn kiện và chính thức ban hành. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV và các cấp công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể gắn với Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 11.02.2018 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua.

     Phát huy truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển của tổ chức công đoàn Sơn La (1963 - 2018), Đại hội  kêu gọi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiếp tục khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, từng bước vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Deo khau trang
Deo khau trang 2
Hướng dẫn dử dụng phần mềm quản lý đoàn viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây