Quyết định 892/QĐ-LĐLĐ ngày 02/11/2017 ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018

Thứ ba - 28/11/2017 23:10
Quyết định về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018

     TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
     LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA

                                                      Số:  892 /QĐ-LĐLĐ

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Sơn La, ngày 02 tháng 11 năm 2017     

  

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và

giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 191/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

- Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn;

- Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ - TLĐ ngày 26/10/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018;

- Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 2 năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn tỉnh;

- Theo đề nghị của Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện trong năm tài chính 2018.

          Điều 3. Các Ban của Liên đoàn Lao động tỉnh; các cấp Công đoàn trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

   Nơi nhận:

 - Như điều 3;

 - Lưu VP,TC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 

  

Hoàng Ngân Hoàn

 

 

QUY ĐỊNH

Về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 892 /QĐ-LĐLĐ  ngày 02 tháng 11 năm 2017

  của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La)

 

I. Nguyên tắc chung để xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018

1. Căn cứ để tổ chức thực hiện

- Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn ;

- Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới; Nghị quyết 09c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân lao động các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

- Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

2. Nguyên tắc chung

- Kinh phí công đoàn 2 % được tính trên tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Do đó cơ sở xác định Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn 2 % năm 2018 tại các đơn vị được tính trên tiền lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2017 tại đơn vị nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Đoàn phí công đoàn thu trên số đoàn viên công đoàn theo tiền lương và phụ cấp lương tại từng khu vực và theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn động Việt Nam.

- Phân phối nguồn chi tại các cấp, tỉ trọng chi tại các mục và mức chi của các nội dung đảm bảo theo quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức, các công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc việc thống kê số lao động, đoàn viên tại các đơn vị trực thuộc đã thành lập tổ chức công đoàn và nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn, dự báo sự biến động số lao động, đoàn viên trong năm 2018, phối hợp với cơ quan BHXH địa phương để tính tiền lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2017 từ đó xác định số thu kinh phí công đoàn 2 % đảm bảo sát thực tế, khả quan thực hiện. Trên cơ sở dữ liệu quản lý của cơ quan BHXH, Liênđoàn Lao động tỉnh sẽ kiểm tra đối chiếu với dự toán của các đơn vị, để xem xét phê duyệt.

II. VỀ THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

1. Thu kinh phí công đoàn

a. Lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn

- Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở:

Liên đoàn Lao động huyện, thành phố; Công đoàn ngành, công đoàn viên chức, các công đoàn cơ sở phải tổ chức thống kê số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các đơn vị theo khu vực HCSN, khu vực SXKD. Số lao động được thống kê tại các đơn vị bao gồm: số lao động đang đóng BHXH tại thời điểm 30/06/2017 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp), số lao động tại đơn vị thuộc đối tượng phải nộp KPCĐ nhưng chưa tham gia BHXH, số lao động dự kiến tăng (giảm) tại đơn vị trong năm kế hoạch 2018.

- Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở:

Liên đoàn Lao động huyện, thành phố; Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức, các công đoàn cơ sở phải thống kê được danh sách các doanh nghiệp đóng BHXH tại thời điểm 30/06/2017 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp), từ đó thực hiện xác định số lao động tại các doanh nghiệp như với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, công đoàn viên chức, các công đoàn cơ sở khi tổng hợp số lao động xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018 nếu chênh lệch so với báo cáo thống kê lao động của Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh cùng thời điểm phải có báo cáo giải trình, thuyết minh.

b. Quỹ lương thu kinh phí công đoàn

Quỹ tiền lương xác định thu kinh phí công đoàn năm 2018 tại các đơn vị được xác định từ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2017 có xác định yếu tố tăng trưởng ( theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp) nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn được xác định tại mục a chỉ tiêu lao động của quy định này.

2. Thu đoàn phí công đoàn

          Số thu đoàn phí công đoàn của đoàn viên công đoàn năm 2018 được xác định trên cơ sở số đoàn viên thực tế tại các công đoàn cơ sở nhân với tiền lương và phụ cấp của đoàn viên được quy định chi tiết tại Chương IV Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Mức thu đoàn phí công đoàn bình quân của 1 đoàn viên năm 2018 tại các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, công đoàn viên chức, các công đoàn cơ sở đảm bảo không thấp hơn mức thu đoàn phí công đoàn bình quân của 1 đoàn viên công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2016.

II. VỀ PHÂN PHỐI NGUỒN THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Nguồn thu tài chính công đoàn phân phối cho từng cấp thực hiện như sau:

1. Công đoàn cơ sở

Ngoài nguồn thu tài chính công đoàn được sử dụng theo quy định trên, đối với Công đoàn cơ sở có mức thu đoàn phí tăng so với Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn thì số thu tăng được để lại cho công đoàn cơ sở sử dụng.

2.Các công đoàn cấp trên cơ sở (Liên đoàn Lao động huyện, thành phố; Công đoàn ngành; Công đoàn viên chức tỉnh)

- Phân phối nguồn thu KPCĐ và ĐPCĐ, công đoàn cấp trên cơ sở sẽ được Tổng Liên đoàn hướng dẫn cụ thể tỷ lệ phân phối, từ đó sẽ áp dụng tỷ lệ phân phối tự động trên phần mềm thu KPCĐ 2 % khu vực SXKD cho Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, công đoàn viên chức, các công đoàn cơ sở sau khi nhận phần kinh phí công đoàn khu vực SXKD cấp tự động các cấp công đoàn cân đối tiếp phần KPCĐ khu vực HCSN và phần ĐPCĐ để đảm bảo tỷ lệ được sử dụng tại các cấp công đoàn theo đúng hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

- LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, công đoàn viên chức, các công đoàn cơ sở thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về  ‘‘Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân lao động các Khu công nghiệp, Khu chế xuất’’. Mức điều chỉnh: giảm 10 % chi hành chính và 10 % chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn. Năm 2018, xác định trong dự toán tài chính công đoàn cho các đơn vị chuyển về Liên đoàn Lao động tỉnh theo số quyết toán năm 2016 mục chi hành chính và hoạt động phong trào. Hết niên độ bù trừ theo số quyết toán thực tế. Tổng Liên đoàn mở 01 tài khoản để thu và theo dõi nguồn kinh phí, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành nguyên tắc, quy định sử dụng nguồn kinh phí nêu trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2018; Dự kiến giao dự toán năm 2018 cho các đơn vị theo đúng nội dung của Quy định này, đồng thời tổng hợp trình Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét phê duyệt.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Ban Tài chính nghiên cứu trình Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét giải quyết./.

 

   Nơi nhận:

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh;

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; Công đoàn ngành; Công đoàn Viên chức tỉnh; Các cấp công đoàn

- Lưu VP, TC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 

 

 

 

Hoàng Ngân Hoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Deo khau trang
Hướng dẫn dử dụng phần mềm quản lý đoàn viên
Deo khau trang 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây