KẾ HOẠCH Tuyên truyền, theo dõi nắm tình hình, tổng hợp ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Thứ năm - 14/11/2019 15:03

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA

                                      

Số: 136/KH-LĐLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

            Sơn La,  ngày 8 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, theo dõi nắm tình hình, tổng hợp ý kiến của

đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp tiến tới

Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

             

Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 10.10.2019 của Tỉnh ủy về việc “Theo dõi, nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp và các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV” và Kế hoạch 170-KH/TU ngày 18.10.2019 của Tỉnh ủy về việc “Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động ban hành kế hoạch thực hiện trong đoàn viên, CNVCLĐ như sau: 

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, theo dõi nắm tình hình, tổng hợp ý kiến của  đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp; những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, địa phương.

          - Ngăn ngừa, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, kích động, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian trước, trong và sau tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Tạo sự ổn định tình hình, sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

         -Theo dõi sát sao, nắm tình hình CNVCLĐ đồng thời phản ánh nguyện vọng, tiếng nói của CNVCLĐ với Đại hội Đảng các cấp.

          2. Yêu cầu

          - 100% công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, CNVCLĐ; nội dung, hình thức, phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. 

           - Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, theo dõi, nắm, tổng hợp tình hình, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp phải thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ, của tổ chức công đoàn.

          II.  NỘI DUNG

          1. Theo dõi, nắm tình hình đoàn viên, CNVCLĐ

         - Các cấp công đoàn quan tâm theo dõi, nắm tình hình, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐtrước, trong và sau đại hội đảng các cấp; kịp thời tiếp thu, giải quyết, phối hợp giải quyết các ý kiến chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Tổng hợp các kiến nghị, nguyện vọng của CNVCLĐ gửi đến Đại hội Đảng các cấp để nghiên cứu, xem xét.

         - Tiếp tục động viên, tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp ý kiến xây dựng vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp bằng các hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

        - Các cấp công đoàn báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn và các đoàn thể đồng cấp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề phù hợp để tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.

       - Giải quyết và phối hợp giải quyết triệt để khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự, gây dư luận không tốt.

          2. Nội dung tuyên truyền

         - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thành tựu kinh tế - chính trị - xã hội.

          - Tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Các quan điểm chủ trương của Đảng về kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Kỷ niệm 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          - Các văn kiện dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc thảo luận, góp ý vào các văn kiện của Đảng; kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Những nhân tốt mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; những điển hình của tập thể và cá nhân trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên trong thời gian tới.

          - Những thành tựu trên các lĩnh vực của ngành, địa phương, đơn vị và của đất nước trong 05 năm qua; những thách thức, khó khăn cần vượt qua trong bối cảnh tình hình chính trị trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta.

         - Tuyên truyền việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tuyên truyền kết quả và các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới, giới thiệu những gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong thi đua lao động sản xuất; cổ vũ tinh thần lao động sáng tạo, ý chí vượt khó, ý chí tự cường của doanh nghiệp và đoàn viên, CNVCLĐ trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước khó khăn; cổ vũ các doanh nghiệp trong tỉnh sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực với cộng đồng, xã hội.

          - Phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh năm 2020, chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         - Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về Đại hội Đảng các cấp và tình cảm của đoàn viên, CNVCLĐ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng.

          - Phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự của đại hội đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng… để đảm bảo đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp.

          3. Thời gian tuyên truyền

        Đợt 1: Từ cuối năm 2019 đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vào cuối tháng 10/2020

         - Tuyên truyền sự ra đời và phát triển của Đảng qua 90 năm, vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật; mục đích, ý nghĩa đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         - Tuyên truyền về các nội dung cơ bản của dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         - Tuyên truyền các đợt sinh hoạt do tổ chức đảng lãnh đạo, tổ chức đóng góp ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ, trong đó chú trọng ý kiến của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, cán bộ khoa học – công nghệ và các chuyên gia đóng góp vào các văn bản dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

         - Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, trong đó chú trọng tuyên truyền các đại hội điểm.

         - Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng; 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 30 năm tổ chức UNESCO của Liên hợp quốc ra Nghị quyết công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Nhà văn hóa kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc”.

         - Tuyên truyền Kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 – 10/10/2020).

        - Tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi dự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tiêu biểu của tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         - Thông báo nhân kết quả Đại hội ngay sau khi đại hội các cấp bế mạc.

        Đợt 2: Từ cuối tháng 10/2020 đến trước khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (quý I năm 2021)

         - Tập trung tuyên truyền những thành tựu của đất nước qua 35 đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 bổ sung và phát triển năm 2011; kết quả 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế          - xã hội (2015 – 2020) và 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 – 2020) và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; quá trình đổi mới tư duy của Đảng và những bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

         - Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh; mục đích, ý nghĩa của Đại hội; các hoạt động của Đại hội; những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         - Tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

         Đợt 3: Trong thời gian tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

         - Phản ánh tình cảm và nguyện vọng của đảng viên và đoàn viên, CNVCLĐ đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         - Những thành tích của các đơn vị và CNVCLĐ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         - Giới thiệu về đại biểu tiêu biểu của tỉnh, đặc biệt các đại biểu là CNVCLĐ được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         - Tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình tại Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

         Đợt 4: Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

         - Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         - Thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

         - Tuyên truyền các nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

         - Hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

         - Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         - Dư luận Quốc tế về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

         4. Hình thức tuyên truyền

         - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh, trên trang Facebook, Zalo của các cấp công đoàn, phối hợp tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, ngành.

         - Tổ chức các hội nghị, các buổi sinh hoạt, cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp.

         - Phối hợp với chính quyền, chuyên môn, đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, cổ động trực quan bằng pano, khẩu hiệu, băng rôn, bảng điện tử tại các trục đường chính, khu vực trung tâm hành chính, chính trị của các huyện, thành phố và của tỉnh.

         - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

         5. Tài liệu và khẩu hiệu tuyên truyền

         Tài liệu tuyên truyền: Do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo tỉnh   biên soạn; các đợt tuyên truyền có tài liệu sẽ được bổ sung theo từng thời điểm tuyên truyền.

         Khẩu hiệu tuyên truyền

         - Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

         - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

         - Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV!

         - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV!

         - Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội!

         - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

         - Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

         - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

         - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN        

          1. Liên đoàn Lao động tỉnh

          - Giao cho Ban Tuyên giáo - nữ công tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các cấp công đoàn thực hiện Kế hoạch này.

          2. Các cấp công đoàn

          - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

          - Báo cáo tình hình CNVCLĐ trước ngày 15 hàng tháng kể từ tháng 01/2020 về Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh (email: bantincdsl@gmail.com).

          Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền và theo dõi nắm tình hình, tổng hợp ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đề nghị các cấp công đoàn triển khai đạt hiệu quả, trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc kịp thời phản ánh qua Ban Tuyên giáo - nữ công, điện thoại 0212.3789.974./.

Nơi nhận:      

- Ban Tuyên giáo TLĐ;

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;

- Ban Dân vận tỉnh ủy;

- TT LĐLĐ tỉnh;

- Các Ban LĐLĐ tỉnh;

- LĐLĐ huyện thành phố;

- Công đoàn ngành, CĐVC tỉnh;

- Lưu VT, TG.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

PHỤ TRÁCH LĐLĐ TỈNH

 

 

đã ký

 

 

Nguyễn Văn Khiển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hướng dẫn dử dụng phần mềm quản lý đoàn viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây