image banner
Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 9 năm 2023 tại Thành phố Sơn La. Dự Đại hội có 250 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 7,5 vạn đoàn viên, người lao động toàn tỉnh. Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lò Minh Hùng – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La; đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XIV trình, Đại hội 

QUYẾT NGHỊ:

1. Tán thành với những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm (2018 – 2023) thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Công đoàn tỉnh Sơn La và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV. Cụ thể như sau:

1.1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh và uy tín với đoàn viên, người lao động. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. 

1.2. Chỉ tiêu chủ yếu 

1.2.1. Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ 

(1) Phát triển mới 6.000 đoàn viên. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 56.790 đoàn viên. Tối thiểu 65% Doanh nghiệp từ 15 đến dưới 25 lao động và 100% Doanh nghiệp từ 25 lao động trở lên thành lập Công đoàn cơ sở. Ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động do Công đoàn tổ chức.  

(2) Ít nhất 83% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đủ điều kiện thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

(3) 100% số vụ việc của đoàn viên có nhu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ

1.2.2. Chỉ tiêu phấn đấu hằng năm

(1) 95% trở lên đoàn viên, người lao động được học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp.

(2) 100% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị CBCCVC. 90% CĐCS doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động.

(3) 100% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước; 90% CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

(4) 100% đoàn viên được tổ chức công đoàn chăm lo, hỗ trợ với hình thức phù hợp.

(5) 95% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

(6) Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

(7) 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp; có từ 10% trở lên công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn.

(8) 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

(9) 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở bầu mới được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp.

(10) Công đoàn tham gia thúc đẩy để có ít nhất 65% người lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

* Khâu đột phá: Đại hội đã xác định 03 khâu đột phá đó là:

(1). Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, trọng tâm là Chủ tịch Công đoàn cơ sở có đủ phẩm chất, kinh nghiệm, khả năng đại diện, bảo vệ người lao động tại cơ sở.

(2). Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc.

(3). Đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

Căn cứ 3 khâu đột phá trên, tại HN BTV LĐLĐ tỉnh lần thứ nhất khóa XV đã thống nhất trình BCH ban hành 4 chương trình hành động thực hiện NQ ĐH XV gồm: 

(1). Chương trình “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh nhiệm kỳ 2023 – 2028”.

(2). Chương trình “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, trọng tâm là Chủ tịch Công đoàn cơ sở có đủ phẩm chất, kinh nghiệm, khả năng đại diện, bảo vệ người lao động tại cơ sở”.

(3). Chương trình “Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc”.

(4). Chương trình “Đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn”.  

2. Tại ĐH thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2018 - 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp góp ý, tham gia Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung); Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động tỉnh Sơn La với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

3. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV gồm 35 đồng chí. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, bầu đồng chí Vàng A Lả giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV và bầu 03 đồng chí giữ chức danh Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV: Đồng chí Lường Minh Xuấn, đồng chí Thái Thị Mai; đồng chí Nguyễn Thị Thường. Bầu Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 07 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Thị Thường làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 09 Đại biểu chính thức và 02 Đại biểu dự khuyết. 

4. Đại hội giao Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XV tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Đại hội để hoàn chỉnh văn kiện và chính thức ban hành, triển khai thực hiện ngay sau Đại hội. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV và các cấp công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể gắn với Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua.

Với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”; cùng với ý chí quyết tâm cao; Đại hội kêu gọi cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn tỉnh phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của tổ chức công đoàn Sơn La (1963 - 2023) tiếp tục khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, từng bước vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững./.

ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN TỈNH SƠN LA
Video sự kiện
  • LĐLĐ huyện Mộc Châu chăm lo, bảo vệ lợi ích đoàn viên, người lao động
  • Công đoàn Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sơn La đạt được những kết quả đáng khích lệ
  • Công đoàn ngành y tế bảo vệ lợi ích đoàn viên, người lao động
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 351
  • Trong tuần: 24 678
  • Tất cả: 1329839
Bản quyền thuộc Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Số 02, Phố Xuân Thủy, Tổ 8, Phường Chiềng Lề, Tp Sơn La, Sơn La
Điện thoại: 02123752440    Fax: 02123752440
Email: